İçerikler

İngilizce-Türkçe Sözlük

Yazar: tolga on . Posted in Faydalı Bilgiler

                                  TAVUK YETİŞTİRİCİLERİ İÇİN İNGİLİZCE - TÜRKÇE SÖZLÜK 
                                   ENGLISH - TURKISH DICTIONARY FOR POULTRY BREEDERS
Tavuk, horoz, civciv, piliç
chick: civciv
chicken: genel anlamda tavuk, horoz, tavuk eti
cock: horoz (İngiltere ingilizcesinde)
cockerell: piliç horoz
hen: tavuk
pullet: piliç tavuk
started pullet: yumurtlamaya daha yeni başlamış piliç
rooster: horoz (ABD ingilizcesinde)
 
Yumurta
air space: hava boşluğu
air cell: hava boşluğu
air sac: hava boşluğu
albumen: yumurta akı
bloom: yumurta kabuğunun dış yüzünü kaplayan gözle görülemeyen hassas tabakadır; yumurtanın içini bakterilerden ve diğer zararlı maddelerden korumak içindir.
candle / candling: Yumurtanın döllü olup olmadığının ışık ile incelenmesi (eskiden bu iş mum ile yapılırmış onun için candling denmiş ama günümüzde yine bu kelime kullanılıyor).
candler: yumurtada embriyo oluşuyor mu diye incelemek için kullanılan ışıklı alet.
chalazae: yumurta sarısının iki yanında yumurta uçlarına uzanan ve yumurta sarısını ortada tutan bağlar
collect: biriktirmek
clutch: 1- bir tavuğun bir yumurtlama döneminde yumurtladığı tüm yumurtalar… 2- kuluçka tavuğun altındaki yumurtaların tümü… 3- bir kuluçkada çıkan civciv topluluğu
dozen: düzine (12 adet)
easter egg: paskalya yumurtası
egg: yumurta
fertile (fertilized) egg: döllü / döllenmiş yumurta
fresh: taze
food: gıda, besin
laid: yumurtlanmış
lay: yumurtlamak
mebrane: zar
nutritious: besleyici (besin değeri olan)
rotten egg: çürük yumurta
shell: dış kabuk
yolk: yumurta sarısı
 
Kuluçka / Gurk
air: hava
artificial egg: yapay (sahte) yumurta
blood: kan
break up a broody hen: gurk tavuğu soğutmak / tavuğu gurktan kesmek
breathe: nefes almak
brood: 1. (kuş) kuluçkaya yatmak... 2. (insan) kuluçkaya yumurta koymak… 3. bir kuluçka dönemi mahsulü civcivler gurubu… 4. gurk hali
brooder: 1. (brooder box) kuluçka makinesinde çıkarılan civcivlerin birkaç hafta boyunca bakılıp beslendiği yer. 2. kuluçka vazifesi gören herhangi bir şey (kuluçka makineleri için kullanılır ama “incubator” kuluçka makinesi anlamında daha yaygındır)
broodiness: gurk olma durumu / gurk olma özelliği
broody hen: 1. gurk olmuş tavuk 2. civcivlerini yetiştiren tavuk
care: ilgiyle bakımını yapmak, umursamak
chill: soğumak / ısısını kaybetmek
contagious: bulaşıcı (bu kelime aslında hastalıklar için kullanılır; gurk olma özelliğinin de aynı guruptaki diğer tavuklara geçebileceği söyleniyor)
dry: kuru / kurumak
egg tooth: civcivin yumurta kabuğunu içerden delebilmesi için üst gagasının üstünde yaratılmış olan, yumurtadan çıktıktan sonra birkaç gün içinde kendiliğinden düşen koni biçiminde ucu sivri minik eğreti parça
go broody: gurk olmak
growl: (aslında köpekler için – “hırlamak” demek...) gurk tavuğunun tehdit unsuru kabul ettiği insanlara ve diğer tavuklara çıkardığı sesi tanımlamak için bu kelimeyi kullanmışlar
hatch: yumurtadan civciv çıkması
hatchability: civciv çıkım yüzdesi
heat: sıcaklık
hole: delik
humid: nemli, rutubetli
humidifier: havayı nemlendirme gereci
humidity: nemlilik
ignore: umursamamak
incubate: kuluçkaya yatmak / kuluçka (bu kelime tavuklar için de kullanılır ama daha çok kuluçka makineleri için kullanılır)
incubation: döllenmiş yumurtanın civciv haline gelme süreci
incubator: nem ve ısı ayarlaması kontrolü mümkün olan kuluçka makinesi
make sure: (kontrol edip) emin olmak, … diğini garantiye almak
mistake: hata
moist: nemli
moisture: nem
non-setter: kuluçkaya yatma özelliği olmayan / gurk olma hassası olmayan tavuk
peck: gagalamak
pip: civcivin yumurtadan çıkmak için açtığı minik delik. Ayrıca bu deliği açma işlemine de “pip” denir.
progress. süreç
remaining: geriye kalan
set 1. (gurk tavuk hakkında) yatmaya devam etmek, vazifesini bırakmamak
set 2. kuluçkaya yatmak = go broody ile aynı anlamda
setter: gurk olucu, kuluçkaya kabiliyetli
success: başarı
turning: çevirme, döndürme
vein: damar
webs of veins. Damar ağları
wet: ıslak
 
Yem ve yemek-içmek
bill out: yemleri gaga ile yemlik dışına saçmak
beetle: hamam böceği, uğur böceği, çekirge gibi büyük böcek
bug: küçük böcek
chick starter: civciv yemi
complete feed: zengin karışımdan oluşan tavuk yemi
digest: hazmetmek
drink: içmek
eat: yemek
feed: 1- yem… 2- yem vermek…
grit: tavukların yedikleri, taşlık denen midelerinde bulunması gerekli olan küçük taş/kum parçaları
ingest: ‘yemek, yutmak anlamında’ ağız yolu ile almak
insect: böcek
layer feed: Yumurtlayan tavuklar için özel zengin içerikli yem
pellets: sert taneler (yem)
precocial: yumurtadan çıktığı andan itibaren tek başına hayatına devam edebilir, anne bakımını pek gerektirmez
provide: sağlamak, vermek, imkan tanımak
scratch: eşelemek (tavukların yemleri gagasıyla dağıtıp seçerek yemesi, toprağı ayaklarıyla kazıyıp böcek, taş vs. bulup yemesi) kaşımak anlamı da vardır.
starter feed: civciv yemi
swallow: yutmak
weed: yabani ot
 
Kümes – Ekipman
bedding: 1. kümes tabanına serilen talaş, saman vb.. 2. hayvanların barındıkları, uyudukları yer
box: kutu, kasa
cage: kafes
ceiling: tavan
coop: kümes
disturb: rahatsız etmek
door: kapı
droppings tray: “gübre tavası” kafes gibi yerlerde tutulan hayvanların ayak bastığı ızgaralı yerin altındaki dışkıların indiği toplantığı levha.
dusting powder: kapalı yerlerde beslenen tavuklar için hazırlanmış, içine gömülerek eşinebilmeleri için toprak vesaire karışımı toz.. eşinme toprağı..
feeder: yem kabı, yemlik
floor: zemin
house: ev
litter: kümes tabanına serilen talaş, saman vb.. ayrıca pislikleri tutması için kullanılır
pen: bir veya iki tavuğu diğerlerinden ayrı tutmak için yapılmış küçük bölge
perch: tünemek
room: 1-oda.. 2- (boş) yer
nest: kuş yuvası / folluk
nest box: insan yapımı folluk.
nest egg: tahtadan veya plastik, özendirici folluk yumurtası
protect: korumak
protected: korumalı / korunmuş
roof: çatı, dam
roost: tünek
roosting pole: insan yapımı genelde tahtadan yapılmış olan tünek
run: Tavukların serbestçe dolaşacakları açık hava bölgesi.
separate: ayrı (kısım, bölge için)
wall: duvar
waterer: suluk / su kabı
window: pencere
wooden: tahtadan.. ahşap..
 
Beden, organlar, dış görünüm
appearance: görünüm
beak: gaga
body: beden, vücut
booted: paçalı
breast: göğüs
comb: ibik
crested: başında tepelik tüyleri olan
crop: kursak
ear: kulak
eye: göz
face: yüz
feet: ayaklar
foot: ayak
gizzard: taşlık (tavuğun mide gibi olan organı)
head: kafa
hock: but ile bacağın tüysüz kısmı arasındaki dirsek
intestine: bağırsak
keel: göğüs kemiği
leg: bacak
look like: gibi görünmek
lungs: ak ciğerler
nail: tırnak
naked: çıplak.. tüysüz..
neck: boyun
nostril: burun deliği
oviduct: yumurtlanmaya hazır yumurtanın çıkış için yola devam ettiği kanal
personality: kişilik
saddle: tavuğun sırtında kuyruğun başlangıcına doğru olan bölge
shanks: tavuk bacaklarının but ile ayak arasındaki kısmı (çoğu türlerde tüysüz olan kısım)
shape: şekil
skin: deri
spur: mahmuz
tail: kuyruk
tailed: kuyruklu
tame: uysal, ehlileşmiş
thigh: but
toe: ayak parmağı
variety: 1- bir şeyin çeşitleri… 2- çeşitlilik
vent: dışkı ve yumurta çıkan arka deliğin dış kısmı
wattles: gaga altı çift ibik uzantıları (bizde bunlara sakal diyenler var. İngilizcede gaga altında uzun tüyleri olan cinslerdeki o tüylere sakal ‘beard’ denir. Gaga altı ibiklerine wattles denir)
wheezer: tavuk butu (sadece konuşma dilinde kullanılan bir kelimedir, internette forumlarda rastlanabilir ama normalde yazı ...

Sağlık

Yazar: Super User on . Posted in Faydalı Bilgiler

                   

                                                                KANATLILARIN ÖNEMLİ HASTALIKLARI 

Hastalıklar tavuk yetiştiricisinin korkulu rüyasıdır. Civcivlerin, piliçlerin, tavukların bakım ve beslenmelerinin çok önemli olması yanında yetiştiriciler çok çeşitli hastalıklarla mücadele etmek durumundadırlar. Fakat hastalıklar o kadar çeşitlidir ki...Her hastalık ayrı bir bilgi ister. 

Bu konuyu da öğrenirseniz, hastalıklar hakkında epeyce bilginiz olacak. Ama hala yeterli sayılmaz. Öldürücü olanı var, olmayanı var. Ama her biri mutlaka verimi düşürüyor. Yani kazancı azaltıyor. 

 

Tedbirli olursak, bilgili olursak, bilinçli olursak, bu hastalıklar kümesin kapısına uğrayamaz. Birazcık ihmal, büyük zararlara davetiye çıkarmaktır. Hastalık çıktıktan sonra yapılacak işler hem azdır, hem zordur. Önemli olan, hastalığı kümese yaklaştırmamak. Bu hem garantili, hem kolay, hem ucuz. 

Temizlik ,Titizlik, Aşı . Bunlar üç kardeş, üçü de hastalığa karşı en sağlam eleman. 

En belirgin özelliklerini ortaya koyarak bu hastalıkları tanımanıza yardımcı olmak istiyoruz. Uyarılarımız var, tavsiyelerimiz var. 

  

HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Kanatlı hayvanların sağlığını ve dolayısıyla da verimlerini olumsuz yönde etkileyen bozuklukları ve hastalıkları başlıca iki grupta toplayarak inceleyebiliriz: 

  

A- Mikroorganizmalardan ileri gelen bulaşıcı hastalıklar: 

Kanatlı hayvanlar arasında mikroorganizmaların sebep olduğu bulaşıcı karakterli hastalıklardır. Bulaşıcı olan hastalıklar kendilerine uygun ortam bulduklarında hayvanlar arasında kolayca yayılarak salgınlar meydana getirir ve büyük ekonomik kayıplara sebep olurlar. Bu hastalıkları dört grupta inceleyebiliriz: 

 1- Bakteriyel hastalıklar: 

a) Kanatlı tifosu 

b) Kronik Solunum Sistemi Hastalığı   CRD 

c) Inf. Synovitis - Ms 

d) Kolibasillozis 

  

2- Viral hastalıklar: 

a) Newcastle - ND 

b) Marek- MD 

c) Gumboro - IBD 

d) Enfeksiyöz Bronşitis - IB 

e) Egg Drop Syndrome   EDS/76 

f) Çiçek 

3- Mantar hastalıkları, 

4- Paraziter hastalıklar: 

a) Koksidiyoz 

b) Tavuk askariyazisi 

c) Histomoniasis 

d) Dış parazitler 

Hayvanları bulaşıcı hastalıklardan korumada aşılama, ilaçlama, dezenfeksiyon, sağlık koşullarının düzeltilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması,uygulanması ve titizlikle devam ettirilmesi gereklidir. 

  

B- Mikroorganizmalardan ileri gelmeyen,bulaşıcı olmayan hastalıklar : 

Bu hastalıkları üç grupta inceleyebiliriz: 

a-Beslenme hastalıkları 

b-Zehirlenmeler 

c-Kalıtsal hastalıklar 

Bulaşıcı olmayan hastalıklar mikroplardan kaynaklanmadığı için bir hayvandan diğerine bulaşmaz, fakat bazı şartlar altında bulaşıcı hastalıklar kadar ekonomik kayıplara sebep olurlar. 

1-Bu hastalıklar hayvanların yem karışımlarında bulunması gereken protein, aminoasit, mineral madde ve vitaminlerin yeterince olmamasından veya yokluğundan kaynaklanır. 

2-Kimyasal maddelerin veya bitkisel kaynaklı zehirlerin yemlerle belli miktardan fazla alınması sonucu meydana gelir. 

3-Bazı bozukluklar hayvan türleri arasında nesilden nesile aktarılırlar ve bazıları da civcivin yumurta içinde gelişimi sırasındaki kuluçka hatalarından dolayı anormallikler oluşur.

Kuluçka Tekniği

Yazar: Super User on . Posted in Faydalı Bilgiler

 

Tavuk da bütün kuşlar gibi yumurta ile çoğalır. Karnındaki yumurtalıkta olan «yumurta sarısı» yumurtalık kanalına düşer. Bu kanalın üstünde salgılanan «yumurta akına» bulanarak aşağı iner, bu arada üstü kireçlenir. Yumuşak olan kabuk hava ile karşılaşınca sertleşir. Tavuk bu duruma gelen yumurtayı yumurtlamak suretiyle dışarı çıkarır.

İyi bir tavuk yılda 250-300 yumurta verir. Tavuklar tüy değiştirirken aralık, ocak aylarında yumurtlamazlar. Kuluçka süresi 21 gündür.

Tavuklar genellikle şubat sonunda kuluçkaya yatarlar. Kuluçka yattığı zaman, tavuğun karın zanlıdaki damarlarında kan dolaşımı fazla olur. Böylece, tavuğun üzerine yattığı yumurta 39 - 40 derece ısı altında kalır.

Civcivler hemen hemen yumurtadan çıktıkları andan itibaren her şeyi yerler. İlk günlerde pişmiş yumurta, haşlanmış sebze verilirse çabuk gelişirler.

Bugün tabii kuluçka yanında bir de makinelerle yapılan civciv yetiştirme usulü vardır ki, bir hayli revaç görmektedir.

Kuluçka makinesi her ne şekilde imal edilmiş olursa olsun, teknik ve bilimsel temelleri aynıdır. Kapasitelerinin ve makinelerin önemi yoktur. Yeter ki yumurtanın civciv olabilmesi için muhtaç olduğu temel ihtiyaçları karşılanmış olsun. Hatalı bir davranış ve yönetim civciv şansını yok eder. 

Kuluçka makinelerine konan yumurtalardan yüksek verim almak için her şeyden önce yumurtaların döllü olması ve kuluçka makinelerinde; makinelerin çalıştırma prensiplerine riayet edilmesine bağlıdır. Döllü bir yumurtanın civciv haline dönüşmesine kadar geçireceği zamana kuluçka süresi denir. 

Bu süre 22 gün olup, ilk gününü tavuğun üreme kanalında geçirir. Makinede geçen süreyi iki kısımda incelemek gerekir. 

1-İnkübasyon ( Gelişim ) süresi ilk (18 gün ) 

2-İnficar ( Çıkış ) süresi son ( 3 gün ) 

Kuluçka süresinin gerek gelişim ve gerek çıkış bölümünde uygulanması gerekli dört temel prensibi vardır. Bu temel prensipler: 

1- Isı 

2- Nem 

3- Havalandırma 

4- Çevrilme 

Şimdi bunları birer birer inceleyip özelliklerini anlatacağız. 

1-Isı 

Döllü bir yumurtanın canlı varlık haline dönüşümünde en önemli özellik ısıdır. Makinenin ısıtılma sistemi ne olursa olsun değişmeyen ve uyulması gereken tek esas, ortalama ısının düzenli olarak yumurtadaki embriyoya iletilmesidir. İletilecek ortalama ısı 37.8ºC (99.7-100 F) dir. Normalin üstündeki yüksek ısı 42ºC, normalin altındaki ısı 35ºC olarak kabul edilir. Bu durumlarda uzun süre kalan yumurtalarda embriyo ölümleri fazla olur. 

Kuluçkanın en nazik devresi embriyonun en genç ve körpe devreleridir. Bu devredeki yüksek ısı çok tehlikelidir. 

2-Nem 

Belirli sıcaklıktaki havada bulunan belirli miktardaki sudur. Gurk tavuk altındaki yumurtada bu olay yaratıcı tarafından düzenlenir, ancak makinelerdeki ortamın çok farklı olması nem düzenlemesini gerekli kılmaktadır. Makinelerde sıcak hava bir akım yaptığından yumurta yüzeylerini yalayarak geçerken yumurta bünyesindeki suyu buharlaştırarak emer ve yumurtaların pişmesine yol açar. Dokularda azalmış olan su embriyonun ölümüne neden olur. Makinelerde yumurta bünyesindeki suyun buharlaşmasına meydan vermemek için makine içindeki ısınmış kuru havanın su ile nemini yükseltip homojen halde dağılmasını sağlamak gerekir. Gelişim bölümünde nemin 82-85 F olması istenir bu % 50-55 bağıl neme tekabül eder. Çıkış devresinde nem 92-95 F olup % 75-80 bağıl neme tekabül eder. 

3-Havalandırma 

Makineler her ne şekil ve tipte yapılmış olursa olsun kuluçkanın ve kuluçka makinelerinin temel prensiplerinden biride havalandırmadır. Bütün canlılar gibi kuluçkaya konulmuş ve yumurta içinde gelişmekte olan embriyonunda taze havaya ihtiyacı vardır. Kuluçka makinelerinin havalandırılması, embriyonun gelişmesine lüzumlu havadaki oksijen ile beraber, embriyonun solunumu sonucu oluşan karbondioksitin zararlı duruma gelmemesi için gereklidir. Solunum bir gaz değişimidir, yumurta kabuğundaki gözenekler ile bu gaz değişimini yumurtadaki hava boşluğu ve Allantois yapar. Havalandırmada güvence sınırı 1000 kısım havada 3 kısım karbondioksittir. 

4- Yumurtaların Çevrilmesi 

Yumurtaların çevrilmesi dördüncü temel prensip olup, bunun üç önemli nedeni bulunmaktadır : 

•  Çevirmek suretiyle yumurta yüzeyindeki ısı farkının giderilmesi Embriyonun ilk gelişme döneminde ruşeym torbasının (disk) daha sonralarında embriyonik zarların kabuk zarlarına veya bu zarların birbirlerine yapışmalarını önlemek için gereklidir. 

•  Döllü yumurtaların yaklaşık %25' inde kuluçkaya konulduklarında Ruşeym ekseni yanlış durumda bulunmaktadır. Bu hatalar çevrilme ile düzeltilir. 

•  Yumurtada oluşan civciv, kuluçkanın 12 13'üncü gününe kadar yumurtanın büyük çapına dik olarak bulunur. Bundan sonraki gelişmede büyük çapına paralel bir doğrultu alır, kafası hava boşluğu tarafına döner. Aksi halde ölümüne neden olur. Bu olay çevrilme ile sağlanır.

Kuluçka İçin Yumurta Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? 

Kümes ve Tavuklar: Bu yumurtaların geldiği kümesler sağlıklı, temiz mi? Folluk tipleri nedir? Tavukların beslenmesi iyi mi? Tavuklar yaşlı mı genç mi? Aşıları yapılmış mı? 

Yumurta toplanırken: Yumurtaları nasıl topluyorlar ? Uzun süre follukta bekliyor mu? Hemen toplanıyor mu ? Dezenfekte ediliyor mu? Temizleniyor mu ? 

Yumurtanın kalitesi: Kaliteli yumurtadan kaliteli civciv çıkar. Onun için kuluçkaya girecek yumurtaların aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir. 

• Hangi ırktan tavuğa ait ise, o ırkın renk ve şeklini taşıyan yumurtalar olmalıdır. 

• Döllü yumurtalar olmalıdır. 

• Hastalıksız sürüden alınmalıdır. 

• Küçük olmamalı, 55-65 gram arasında bulunmalıdır. 

• Biçimi bozuk olmamalıdır. 

• Parlak olmalıdır. Kabuğu ince veya kalın, çatlak, pürüzlü olmamalıdır. Yıkanmış yumurta kuluçkada kullanılmaz. 

• İkinci verim yılındaki tavuk yumurtası istenmez. Genç tavukların ilk 40 günlük yumurtalarıda kullanılmaz. 

• Taze olmalıdır, 7 günlüğü aşmamalıdır. 

• Hava boşluğu küt uçta olmalı, içinde lekesi bulunmamalıdır. 

• Yumurtalar viyollere küt uçları yukarı gelecek şekilde konmuş olmalıdır. 

Kuluçka Makinelerinde Dezenfekte Esasları: 

Kuluçkacılıkta iyi randıman almanın ve hastalıksız, sıhhatli civciv elde etmenin ön şartı makinelerin temizliği ve iyi dezenfekte edilmeleri ile mümkündür. 

Yeni çalıştırılmaya başlayan bir makine içine yumurta konulmadan mutlaka dezenfekte edilmelidir. Ayrı civciv çıkış kısmı olan makineler ise her parti civciv çıkışından sonra temizlenip dezenfekte edilmelidir. Tavuk hastalıklarının pek çoğunun bulaşıcı oluşu ve bazı hastalık mikroplarının yumurtanın kabuğu ve içine yerleşebilmesi bu önemi artırmaktadır. Bunun için dezenfekte şarttır. Kuluçka makinelerinde civciv çıktıktan sonraki temizlik son derece önemlidir. Makine içinde her hangi bir bulaşıcı hastalık söz konusu ise inficar tablalarına ince tülbent bezi serilir. Bu konan bezin ince kabuk ve pisliklerin diğer tablalara bulaşmamasında çok faydası olur. Civcivler çıktıktan sonra bütün kabuklar ve tablalar dışarı alınmalı makine içindeki ufak civciv tüyleri elektrikli süpürge vasıtasıyla emilerek temizlenmelidir. Daha sonra makine içi sodalı ve sabunlu su ile silinmeli ve daha sonra da diğer dezenfektan maddelerle tekrar dezenfekte edilmelidir. Bütün civciv tablaları aynı muameleye tabii tutulmalıdır. 

Kuluçkacılıkta en iyi dezenfekte tarzı fümügasyondur.

Fümigasyon usulünde gaz haline gelmiş olan mikrop öldürücü aktif maddeler en kıyı ve köşelere kadar girerek beklenilen yararı tam anlamı ile sağlar. 

Kuluçka Makinelerinde Civciv Nispetini Azaltan Sebepler 

Kuluçka makinelerine konan her yumurtadan civciv çıkmaz. Bu olayın çeşitli sebepleri vardır. Makineye konan her 100 yumurtadan çıkan civciv adedine randıman denir. Randımanın yüksek olabilmesi için bazı şartların bir araya gelmesi gerekir. Bu şartlar kümesteki sürüden başlar, civciv çıkıncaya kadar ki dönemi kapsar. Kuluçkaya girecek yumurtalar döllü 55-65 gr arasında düzgün biçimli olmalıdır. Kabuğu çatlak, pürüzlü, yıkanmış, genelde 7 günden fazla olmamalıdır. 

Her şeyden önce makinelere konan bütün yumurtalar döllü değildir. Dölsüz yumurta nispeti % 8-15 arasında değişir. Mevsim ve yem damızlık tavuklarda döllülüğe etkilidir. Kuluçka makinelerine konan tohumsuz yumurtalardan civciv çıkmaz. Bu durum tohumlu olan yumurtalarında bazılarında görülebilir. Bu hadiseye yumurta içindeki ölümler sebeb olur. 

Yumurta içindeki ölümler iki grupta incelenir: 

1-Yumurtaya ait iç sebepler 

2-Kuluçka makinelerine ait dış sebepler 

1- Yumurtaya Ait İç Sebepler 

Daha ziyade 3-5. günler ile 17-20. günlerde vuku bulmaktadır. 

• Damızlık yumurtalar makinelere konmadan önce 3-7 gün 20ºC üzerinde muhafaza edilmiş ise yumurta içinde embriyo teşekkülü başlamıştır. Bu yumurtalar makineye konunca daha yüksek ısıda ilk civciv nüveleri ölür. Yumurta içinde kan halkası teşekkül eder. 

• Kuluçkanın ilk devresinde yumurta içinde civciv teşekkül ettikten sonra hemen ölmesinde damızlık tavukların yetersiz beslenme veya yemde vitamin noksanlığının etkisi vardır. 

• Damızlık tavuklar bulaşıcı hastalık geçirmiş iseler ilk civciv nüveleri ölür. 

2- Kuluçka Makinelerine Ait Dış Sebepler 

Burada ölümler 3.ve 4. günler ile 16. ve 20. günler arasındadır. 

• Civcivler kabuğu delmeden ölürlerse 

• Vantilasyon azlığı, 

• Isı derecesinin yanlış ayarlanması, 

• Çevirmenin tam yapılmaması, 

• Termostat veya ısıtıcıların bozulması. 

• Civcivler kabuğu deldikten sonra ölürse 

• Kuluçka dönemi nem azlığı, 

• Kuluçka dönemi ısı azlığı, 

• Kısa zamanda ısının çok yükselmesi. 

• Civcivler kabuğa yapışıp kalmışsa 

• Rutubetin azlığı. 

• İri yumuşak vücutlu civciv çıkması ve çıkmanın gecikmesi 

• Isı derecesinin düşük olması, 

• Havalandırmanın azlığı. 

• Pelte gibi ölü civcivler, göbek iltihaplanması 

• Dezenfekte ve fumigasyonun yetersiz olması 

• Civcivlerin erken çıkma ve intizamsız çıkması 

• Isının çok yüksek olması 

• Topallayan ve çapraz gagalı civcivler 

• Kalıtsal, 

• Yemde zehirli maddenin bulunması en önemli sebeplerdir. 

Civcivlerin Kuluçka Makinesinden Çıkarılması 

Civcivleri çıkarmak için 21 günün dolması beklenmeli ve % 80- 90 nispetinde kurumuş, canlı ve sıhhatli görünüme sahip olmalıdır. Civcivler makinede kuruduktan sonra fazla bekletilirse esas ağırlıklarını kaybederler. Daha fazla kalırlarsa da birbirlerini ezerek ölürler. Makineden alınan civcivler bir müddet (4 - 6 saat) bekletilip gidecekleri yere sevk edilirler.

Aşı Programları

Yazar: Super User on . Posted in Faydalı Bilgiler

  • 7.GÜN : NEW CASTLE(YALANCI VEBA) CANLI
  • 10.GÜN : GUMBORO CANLI (CANLI AŞI)?
  • 21.GÜN: GUMBORO CANLI? + YALANCI VEBA (CANLI AŞI)
  • 35.GÜN: YALANCI VEBA + BRONŞİT (CANLI AŞI)
  • 70.GÜN: YALANCI VEBA + BRONŞİT (CANLI AŞI)
  • 12.HAFTA : KORİZA(ÖLÜ AŞI) + ÇİÇEK(CANLI AŞI-KANAT ZARINA)
  • +TİFO (ÖLÜ AŞI)
  • 16.HAFTA: YALANCI VEBA +BRONŞİT +EDS +KORİZA(DÖRTLÜ)(ÖLÜ AŞI)
  • +TİFO (ÖLÜ AŞI)

Yumurta Dezenfekte

Yazar: Super User on . Posted in Faydalı Bilgiler

yumurta

KULUCKA ÖNCESİ YUMURTALARIN MİKROPLARDAN ARINDIRILMASI

   

Kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonunda dikkat edilmesi gereken noktalar

• Toplamdan sonra mümkün olduğunca çabuk yumurta kabuğu dezenfekte edilmelidir. 

• Fumigasyon, UV lambası veya ozon gibi kuru yöntem tercih edilmelidir. 

• Fumigasyonda Formaldehit gazı kullanımı kendini ispatlamış bir metot olmasına rağmen insan sağlığına olumsuz etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Eğer spreyleme veya sisleme yöntemi ile yumurtalar ıslatılacaksa: 

o Kuluçkalık yumurtalar için özel olan bir ürün kullanılmalıdır. Kütikula (ince, mumsu, su geçirmez, böylece yüzeyinden olacak su kaybını engelleyen) tabakasına zarar vermemeli veya yumurta kabuğu boyunca gaz alışverişine engelleyebileceğinden dolayı yumurta kabuğunda kalıntı bırakmamalıdır. 

o Solüsyon (çözelti) yumurtadan sıcak olmalıdır aksi halde yumurta kabuk vasıtasıyla mikropları içeri çekebilir ve çürük ve patlayan yumurtalara sebep olabilir. 

o Dezenfeksiyon yoğunluğunun uygunluğu bu anlamda üretici firmanın tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. 

• Eğer yumurtalar yıkacak veya daldırılacaksa yukarıda yapılan tavsiyede olduğu gibi ürünün kullanım oranına çok dikkat edilmelidir. Solüsyon sürekli yenilenerek etkisi devam ettirilmelidir. Sadece kirli yumurtalara yıkanmalıdır

• Islak yumurtalar yumurta odasına alınmadan önce kurumalıdır. 

• Yumurta yüzeyinde zımparalama veya kazıma yapılmamalıdır - bu işlem kütikula tabakasının porlara ( deliklere) doğru bozulmasına neden olacağından dolayı gaz alış verişine dolayısıyla embriyo metabolizmasına ve büyümesine zarar verebilir. 

• Yumurtaların temizlenmesinde kumaş veya bez kullanmayınız, çünkü kısa sürede kirlenip diğer yumurtaları da Kontamine (bulaşma) edebilirler. 

• Sıcaklığı düşük yumurta deposundan daha sıcak olan ortama yumurtaları alırken düzenli takip ederek yumurta yüzeyinden herhangi bir nemlenmenin olmadığına emin olun. Eğer yumurtalar terlemişse kesinlikle fumige etmeyin ve soğuk yumurta deposuna kurumadan sakın koymayın

 

 

Formaldehit gazı İle Fumigasyon 

Formaldehit gazı insanı boğarak öldürür,. Bu işi yapacak kişi dikkatli olmalı, nasıl yapılacağını öğrenmelidir. Aksi takdirde ölümcül tehlikelidir. Formaldehit, piyasada ticari olarak % 40’lık sıvı formunda satılır ve buna Formalin denilir. Formalin ve potasyum permanganatın karıştırılması ile elde edilen gaza da Formaldehit gazı denilir. 

Formaldehit ve Potasyum permanganatın oranı kullanılacak yerin hacmine göre değişmektedir.

 

 Kuluçka işlemine başlanmadan önce yumurtaları ve kullanılacak olan donanımları zararlı mikroorganizmalardan arındırmak için malzemeler bir araya getirilir ve dezenfekte edilir. Bu işlem dumanlama (Fumigasyon; Fumigation) ile yapılır. Fumigasyon sırasında amaç zararlıları öldürmek ama yumurtların canlı kalmasını sağlamak olmalıdır. Belirtilen süre ve doğru kimyasalların önerilen miktarlarda kullanılması gerekir aksi halde aşırı fumigasyon, yumurta içindeki civciv embriyosunu da öldürebilir. Bu iş için yumurta ve ekipmanları alacak kadar büyüklükte bir oda veya bir kabine ihtiyaç vardır. Kabinde nispeten dar bir hava giriş deliği ve küçük bir fan ile gaz dolaşımı sağlanmalıdır. Karıştırıcı fanın  tüm fumigasyon işlemi boyunca çalıştırılmalı ve gazın yumurtalar arasına kadar gitmesi sağlanmalıdır. Kabinin iç hacmi yüksekliği ve genişliğinin, uzunluğu ile çarpılması ile hesaplanır. 

Oluşturulacak kimyasal buharın kabin içinde tam dolaşabilmesi, için kabininin içine tel sepetler ve ya tel raflar yerleştirilir. İyi bir hava sirkülasyonu için fazla yumurta koyulmamalıdır. Fumigasyon sırasında oluşacak en uygun Formaldehit gazı kabin veya odanın hacminin her 0.028 metre küpü için 1.2 cc formalin (yüzde 37.5 formaldehit solüsyonu-CH2O) ile 0.6 gram potasyum permanganat (KMnO4) karıştırılması ile elde edilir. (1 m3 için 42ml formalin+21g KMnO4 ) Bir kural olarak miktar ne olur ise olsun permanganat (gr.), Formaldehitin (cc.) yarısı kadar kullanılmalıdır. Malzemelerin en az 10 katını alacak kapasitede bir toprak veya emaye kap içinde malzemeler karıştırılır. Fumigasyonda kullanılan kaba önce potasyum permanganat, üzerine ilave olarak formalin konulur, işlemin aksi yapılmamalıdır. Karışımın yapıldığı kabın delik, kırık, çatlak, yanabilecek bir malzeme veya ıslak olmaması gerekir. İki kimyasalın karışımında ateş ve yüksek ısı oluşması yangına sebebiyet verebilir. Bu sebep ile taş bir zemin üzerinde yapılmalı, iki ürün tercihen derin bir teneke veya toprak kapta bir birine karıştırılmalıdır. Dezenfektan özelliği Formaldehittedir. Potasyum permanganat sıvı formaldehiti gaz haline getirmek için kullanılır.

 20 dakika boyunca gazın kabin içinde dolaştırılması ve gazı dışarı atılması gerekir. Formaldehit fumigasyonunun yapıldığı odanın sıcaklığı 23 - 24 0C, nispi nemi ise % 60 70 civarında olmalıdır. Fumigasyon sırasında sıcaklık 33-34 dereceden yukarı olmamalıdır. Yumurtaları makineye yerleştirmeden birkaç saat dışarıdan bırakıp havalandırılmalıdır. 

 

 

PRATİK YUMURTA DEZENTFEKTE NASIL YAPILIR?

Yumurtalar kuluçka makinesine alınmadan önce muhakkak dezenfekte edilmelidir.

 Asidik bir ortam oluşturarak bakteri ve mantar gelişimini önleyen, sitrik asidin kullanımıyla basit olarak yumurtlar zararlı mikroplardan arındırılabilir. 

Dezenfekte işlemi için 25-30 C derece sıcaklığında 1 lt suya 10 gram (1 tatlı kaşığı ) liman tozu (Sitrik asit- C6H8O7) eritilerek hazırlanan çözeltiye, konan yumurtalar 2-3 dakika bu ortamda bekletilir. Sonrasında temiz bir havlu veya bez ile kurulanıp kuluçka makinesine yerleştirilir.

 

 

Daha Fazla İçerik...

Sussex'in Özellikleri

Sussexler yumuşak tüylü, ağır yapılı İngiliz kökenli olarak tanıtılmıştır (Kent, Sussex, Surrey). Adını İngilteredeki Sussex ilçesinden alır.

Devamını Oku

Online Üyelik